LOGIN PAGE


รายงานการประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน

ADMIN LOGIN
username
password
 

[ คู่มือการใช้งาน | พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปีการศึกษา ๖๑) | พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปีการศึกษา ๖๒) | พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปีการศึกษา ๖๓) | ]

พบปัญหา แจ้งได้ที่ สำนักงานตรวจสอบภายใน
แนะนำให้ใช้ Chrome หรือ Firefox ในการใช้งานโปรแกรม