LOGIN PAGE


รายงานการประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน

ADMIN LOGIN
username
password
 

[ คู่มือการใช้งาน | SAR ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | ปี ๒๕๖๐ | ปี ๒๕๖๑ | ปี ๒๕๖๒ (ปีการศึกษา ๖๑) | ]

พบปัญหา แจ้งได้ที่ mail: pm.rasak@hotmail.com Tel: ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๐๑๑
แนะนำให้ใช้ Chrome หรือ Firefox ในการใช้งานโปรแกรม