ปรัชญามหาวิทยาลัย:จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
ปณิธาน: ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน สกอ

กรรมการมหาจุฬาฯ | ค้นหา

ค้นหาโดยพิมพ์ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา มหาวิทยาลัย


mersin escort malatya escort